Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ И ИНФОРМАТОРУ

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА (РУКОВОДСТВА ЗАВОДА)

 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

 

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

 

7. ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

 

8. ПРОПИСИ

 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА,ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Информатор о раду Завода за трансфузију крви Ниш можете преузети овде.

 

 

 

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media